Bemærk venligst, at disse oplysninger kan blive opdateret fra dag til dag, og at der ikke kan udledes rettigheder herfra: Sidst opdateret 07-01-2024

www.trenday.dk eller Trenday

Artikel 1 - Definitioner

I disse udtryk gælder følgende definitioner:

Fortrydelsesfrist: Den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret.

Forbruger: En fysisk person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller en erhvervsaktivitet, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren.

Dag:
Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter.

Og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Holdbar databærer: Ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er adresseret til ham eller hende personligt, på en måde, der gør det muligt at få adgang til de lagrede oplysninger i fremtiden og gengive dem i uændret form.

Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Entreprenør: En fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand.

Fjernkontrakt: En kontrakt, hvor en eller flere teknologier til fjernkommunikation udelukkende anvendes inden for rammerne af et system organiseret af den erhvervsdrivende til fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, til og med tidspunktet for kontraktens indgåelse.

Fjernkommunikationsteknologi: Betyder, der kan bruges til at indgå en kontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren er i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: Iværksætterens gældende generelle vilkår og betingelser.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Kontaktoplysninger:

Handelsnavn: E-handel L.R

E-mailadresse: info@trenday.se

Handelskammernummer: 85263494

Momsregistreringsnummer: NL004072511B88

Adresse: Luchtenstein 40A, 7957CT De wijk, Holland

Telefonnummer: +31858883033
eller se vores kontaktside her: trenday.se/contact

Artikel 3 - Anvendelse

Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for.

Alle indgåede fjernsalgsaftaler og ordrer afgivet mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.

Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal teksten i disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen oplyses, at de almindelige forretningsbetingelser er tilgængelige for gennemsyn hos den erhvervsdrivende, og at de på forbrugerens anmodning skal sendes gratis til forbrugeren snarest som muligt.

Indgås aftalen om fjernsalg elektronisk, skal teksten til disse almindelige betingelser, i modsætning til hvad der er nævnt i det foregående stykke, og inden fjernaftalens indgåelse, gøres tilgængelig for forbrugeren i elektronisk form på en sådan måde, at forbrugeren kan nemt gemme dem på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, skal det inden aftalens indgåelse oplyses, hvor de almindelige handelsbetingelser kan læses elektronisk, og at de på dennes anmodning gratis skal sendes til forbrugeren, enten elektronisk eller på anden måde.

Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller servicekrav, skal 2. og 3. afsnit anvendes i overensstemmelse hermed, og forbrugeren kan altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham eller hende, i tilfælde af modstridende generelle betingelser.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er ugyldige eller suspenderet helt eller delvist, vil aftalen og disse vilkår og betingelser forblive i fuld kraft og virkning, og den pågældende bestemmelse vil uden forsinkelse blive erstattet pr. gensidig aftale med en bestemmelse, der så tæt som muligt nærmer sig den oprindelige bestemmelses anvendelsesområde.

Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.

Eventuelle uklarheder vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, fremgår dette udtrykkeligt af tilbuddet.

Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester.

og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at tilbudsgiveren kan foretage en præcis vurdering af tilbuddet.
forbrugerens tilbud muligt. Hvis iværksætteren bruger billeder, skal disse være en sand afspejling af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenbare fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for entreprenøren.

Alle billeder, specifikationer og informationer i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til kompensation eller opsigelse af aftalen.

Billederne af produkterne er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Virksomheden kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt msvarer til de faktiske farver på produkterne.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet. Dette gælder især følgende:

prisen, eksklusive toldbehandlingsomkostninger og importmoms. Disse ekstra omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten skal gøre brug af særordren for post- og kurertjenester, når det drejer sig om import. Denne regulering gælder, hvis varerne importeres til EU-bestemmelseslandet, hvilket er tilfældet her. Post- og/eller kurerfirmaet opkræver momsen (uanset om den er kombineret med toldbehandlingsgebyr eller ej) fra modtageren af ​​varerne.

Eventuelle omkostninger til transporten;

Hvordan aftalen skal gennemføres og hvilke tiltag der kræves hertil;

Hvorvidt fortrydelsesretten er gældende eller ej;
Betalingsmåde, levering og udførelse af aftalen;

Fristen for at acceptere tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

Størrelsen af ​​taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

Hvorvidt aftalen er arkiveret efter indgåelse, og i givet fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

Den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere de oplysninger, han eller hun har givet inden for aftalens rammer, og om ønsket rette dem;

andre sprog end hollandsk, som aftalen kan indgås på;
de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og hvordan forbrugeren kan få adgang til disse adfærdskodekser elektronisk, og

Minimumslængden af ​​fjernkontrakten i tilfælde af en forlænget transaktion. Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver og materialer.

Artikel 5 - Aftalen

Aftalen træder med forbehold af det i punkt 4 anførte i kraft på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de i tilbuddet anførte betingelser er opfyldt.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af ​​den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe iværksætteren ikke har bekræftet modtagelsen af ​​denne godkendelse, kan forbrugeren annullere kontrakten.

Hvis aftalen er udarbejdet elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske transmission af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren er i stand til at betale elektronisk, skal iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for de juridiske rammer - finde frem til forbrugerens mulighed for at opfylde sine betalingsforpligtelser samt alle de fakta og faktorer, der har betydning for, at fjernaftalen kan indgås på en forsvarlig måde. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå kontrakten, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at fastsætte særlige betingelser for gennemførelse.

Iværksætteren skal sammen med produktet eller ydelsen sende følgende oplysninger til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en let tilgængelig måde på en holdbar databærer:

1. Besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;

2. Betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan benytte fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om, at fortrydelsesretten ikke er gældende;

3. Oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

4. De oplysninger, der er inkluderet i artikel 4.3 i disse vilkår og betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren, før kontrakten udføres;

5. Kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset.

Hvis der er tale om en kontrakt med en vis varighed, gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for første levering.

Alle aftaler indgås på betingelse af, at de relevante produkter er tilgængelige i tilstrækkeligt omfang.

Se vores vilkår og betingelser her: Generelle betingelser

Artikel 6 - Fortrydelsesret
Ved køb af varer har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden begrundelse i 14 dage. Denne fortrydelsesperiode begynder dagen efter, at forbrugeren eller en person, som tidligere er udpeget af forbrugeren, og den af ​​iværksætteren anmeldte repræsentant har modtaget produktet.

I nedkølingsperioden skal forbrugeren håndtere varen og emballagen med omtanke. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i dets originale stand og i dens originale emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner givet af iværksætteren.

Når forbrugeren ønsker at bruge deres damp fejl, er han eller hun forpligtet til at informere iværksætteren om dette inden for 14 dage efter, at han eller hun har modtaget produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved skriftlig besked/mail. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved hjælp af et portobevis.

Hvis forbrugeren ved udløbet af de i punkt 2 og 3 nævnte frister ikke har givet meddelelse om, at han eller hun ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende eller ikke har returneret varen til iværksætteren, er købet et faktum.

Se vores returpolitik her: Bytte og returnering

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning
Hvis forbrugeren benytter sin fortrydelsesret, skal forbrugeren afholde omkostningerne ved returnering af produkterne.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter, at aftalen er gjort gældende. Betingelsen er, at varen allerede er modtaget af sælger, eller at der kan fremlægges endeligt bevis for, at varen er fuldt returneret.

Artikel 8 - Undtagelser fra fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugeren fra fortrydelsesretten for produkter beskrevet i punkt 2 og 3. Undtagelsen fra fortrydelsesretten gælder kun, hvis
Forbuddet mod fortrydelsesretten er kun gyldigt, hvis den erhvervsdrivende klart har tilkendegivet dette i forbindelse med tilbuddet, eller i hvert fald i god tid før aftalens indgåelse.

Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten for produkter, som

1. som er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;

2. som er klart personlige af natur;
3. som ikke kan returneres på grund af sin art;
4. at ødelægge eller ældes hurtigt;
5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
6. for individuelle aviser og magasiner;
7. Til lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvorpå forbrugeren har brudt forseglingen.

8. For hygiejniske produkter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten for tjenester:

1. Om overnatning, transport, restaurantdrift eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;

2. hvis levering begyndte, med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen var udløbet;

3. om væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen
I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

I modsætning til hvad der er sagt i det foregående afsnit, kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har kontrol over, til variable priser. Dette link til udsving og at alle nævnte priser er vejledende priser vil blive nævnt sammen med tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller forskrifter. Prisstigninger med start 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har foreskrevet dette og:

1. De er resultatet af lovbestemmelser eller forskrifter, eller

2. Forbrugeren har ret til at hæve aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

2. Forbrugeren har ret til at hæve aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

Leveringsstedet er i henhold til § 5 1. stk. i omsætningsafgiftsloven fra 1968 det land, hvor transporten påbegyndes. I dette tilfælde sker leveringen uden for EU. Post- eller kurerfirmaet vil derfor opkræve importmoms og/eller toldomkostninger hos kunden. Iværksætteren vil derfor ikke opkræve moms.

Alle priser kan indeholde tryk- og trykfejl. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og tastefejl. Ved tryk- og tastefejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris

Artikel 10 - Overholdelse og garanti
Virksomhedslederen indestår for, at produkterne og/eller ydelserne opfylder aftalen, de i tilbuddet angivne specifikationer, rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed samt de lovbestemmelser og/eller myndighedsbestemmelser, der var gældende på den dag, aftalen blev indgået. gik ind i. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren på grundlag af kontrakten evt. krav mod iværksætteren.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal meddeles skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, ej heller for rådgivning om brug eller anvendelse af produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller ladet en tredjepart reparere og/eller ændre dem;
De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde håndteret uforsigtigt eller i strid med producentens anvisninger.

De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet uden fornøden omhu eller i strid med entreprenørens anvisninger og/eller emballagen;

Manglen er helt eller delvist en følge af regler, som regeringen har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og ydeevne
Iværksætteren skal udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

Med forbehold af det, der er anført i punkt 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden eksekvere accepterede ordrer omgående, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Er leveringen forsinket, eller kan en ordre ikke eller kun delvist udføres, skal forbrugeren informeres herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. Forbrugeren har i så fald ret til gratis at fortryde aftalen og ret til eventuel kompensation.

I tilfælde af opsigelse i overensstemmelse med det foregående punkt, skal iværksætteren tilbagebetale det af forbrugeren betalte beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opsigelsen.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, skal iværksætteren forsøge at levere en erstatningsvare. At en erstatningsvare leveres, skal oplyses på en overskuelig og overskuelig måde, senest på leveringstidspunktet. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes med erstatningsvarer. Omkostningerne ved eventuel returforsendelse skal afholdes af entreprenøren.

Risikoen for beskadigelse og/eller bortkomst af produkter påhviler entreprenøren indtil det tidspunkt, hvor produktet er leveret til forbrugeren eller en forinden udpeget og meddelt entreprenøren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Se vores fulde forsendelsespolitik her: Bestilling og forsendelse

Artikel 12 - Transaktioner med forlænget løbetid: Løbetid, opsigelse og forlængelse

Afslutning

Forbrugeren kan opsige en indgået aftale på ubestemt tid

regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, til enhver tid, med forbehold af de aftalte afbestillingsregler og en opsigelsesfrist på op til en måned.
Forbrugeren kan indgå en aftale for en fastsat periode, der omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, til enhver tid ved udløbet af den fastsatte periode opsige gældende opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan opsige de i de foregående stykker nævnte aftaler.

opsige dem til enhver tid og er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller for en bestemt periode;

i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham; altid opsige dem med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren selv har fastsat. Udvidelse

En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder elektricitet) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset det foregående punkt kan en tidsbegrænset aftale indgået om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser eller magasiner automatisk forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede kontrakt mod udløbet af forlængelsen med et opsigelsesvarsel, der ikke overstiger en måned.

En tidsbegrænset aftale indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren altid har ret til at opsige aftalen med et varsel på højst en måned og en periode på højst tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser eller magasiner, dog mindre end én gang om måneden.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og magasiner som introduktion (prøve- eller introabonnement) gælder ikke i stilhed og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

Hvis en aftale løber over en år, efter et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og rimelighed gør, at aftalen ikke kan opsiges inden udløbet af den aftalte aftaleperiode.

Artikel 13 - Betaling
Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest syv hverdage efter, at fortrydelsesfristen efter pkt. 6.1 er påbegyndt. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette unøjagtigheder i de afgivne oplysninger eller specificeret betaling til operatøren.

Hvis forbrugeren ikke betaler, har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve forbrugeren for alle rimelige omkostninger, som forbrugeren er blevet informeret om på forhånd.

se vores fulde betalingspolitik her: Betalingspolitik

Artikel 14 - Klageprocedure
Klager over aftalens udførelse skal være fuldstændigt og tydeligt beskrevet og indgivet til iværksætteren inden for 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

Klager indgivet til den erhvervsdrivende vil blive besvaret inden for 14 dage regnet fra dagen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere sagsbehandlingstid, skal iværksætteren svare inden for 14 dage med en meddelelse om, at han eller hun har modtaget reklamationen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig høring, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

En klage fraskriver sig ikke entreprenørens forpligtelser, medmindre entreprenøren skriftligt oplyser andet.

Såfremt entreprenøren finder, at reklamationen er berettiget, skal entreprenøren efter eget skøn enten ombytte eller reparere de leverede produkter uden beregning.

Artikel 15 - Tvister
Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser henviser til. Også selvom forbrugeren bor i udlandet.

Kontaktoplysninger:

Handelsnavn: E-handel L.R

E-mailadresse: info@trenday.se

Telefonnummer: +31858883033

Handelskammernummer: 85263494

Momsregistreringsnummer: NL004072511B88

eller se vores kontaktside her: trenday.se/contact

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
KLIK HER FOR VORES FAQ-SIDE

Varför Trenday.se

På Trenday.se bryr vi oss om våra kunder och strävar alltid efter att erbjuda dig de bästa erbjudandena. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett stort urval av produkter i många olika kategorier, för alla åldrar och alla tillfällen!

Vårt uppdrag är att tillhandahålla de bästa produkterna med utmärkt kvalitet, konkurrenskraftiga priser och enastående service. Kolla in våra dagliga erbjudanden!

Se alla senaste erbjudanden >

Vi är en partner till DHL

I Sverige levererar vi våra produkter via DHL. Inkl Track & Tracé-kod.

Vi är en partner till Klarna

Med oss kan du handla nu och betala senare med Klarna.

Anmäl dig och få 5% rabatt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 5 % extra rabatt på din beställning!

Tidigare visad av dig